Yrityksille

Valmennukset työyhteisön jäsenille, johdolle, tiimeille ja koko työyhteisöille

Yritysvalmennusta innostavalla ja osallistavalla ratkaisukeskeisellä menetelmällä, jossa keskiössä on aina ihminen. Tarkoituksena on työntekijöiden ja tiimityön kehittäminen. Löydetään yhdessä ne mahdollisuudet, jotka itseltä tai omalta tiimiltä/yritykseltä saattavat vielä olla piilossa sekä vahvistaan jo hyväksi havaittuja toimintamalleja.  Etsitään yhdessä luovia tapoja toiminnan vahvistamiseen ja askelletaan kohti parempaa tulevaisuutta.

Yritysvalmennukset voidaan toteuttaa yksilöille, pienryhmille tai koko henkilöstölle. Toteutustapa voi olla henkilökohtainen valmennus, ryhmävalmennus, luento tai kokonaisuus, johon kuuluu sekä ohjattua valmennusta että etätyöskentelyä itsenäisesti tapaamisten välillä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro, millaisia tavoitteita yritykselläsi on, niin suunnitellaan yhdessä toimiva valmennuskokonaisuus.

Myynti ja asiakaspalvelu

Hyvinvointi ja jaksaminen myynti-/asiakaspalvelutyössä

Asiakaspalvelun laadun ylläpitämiseksi on huolehdittava myös asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden hyvinvoinnista ja motivaatiosta. Valmennuksessa tarjotaan käytännön työkaluja siihen, kuinka yhdistää oma jaksaminen, asiakastyytyväisyys sekä tuloksiin pääseminen.

Valmennus voidaan suunnata joko henkilöstölle oman hyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta tai johdolle prosessien, toimintatapojen ja johtamisen näkökulmasta.

Modernin myynnin johtaminen

Moderni myynti vaatii tekijöiltään paljon, mutta myös organisaation kulttuurilta ja prosesseilta. Tuloksenteon ohella myynnin johtamisessa tulisi huomioida työntekijöiden jaksaminen ja motivointi, jotta hyvät osaajat pysyvät talossa ja uusia saadaan houkuteltua. Mitkä muut arvot luovat kilpailuetua työnantajamarkkinoilla? Kuinka soveltaa esimerkiksi empatiaa ja miten motivoida merkityksellisyyden kautta? Miten pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta sekä auttaa heitä samalla suoriutumaan paremmin ammatillisesti?

Valmennuksessa tarjotaan konkreettisia keinoja myyntiorganisaation kehittämiseen ja tunnistetaan mitkä toimintatavat vievät haluttuun suuntaan.

Jatkuva muutos ja nopeutunut rytmi myyntityössä

Tiedon määrän kasvu, saatavuuden tuoma mullistus ja monikanavaisuus edellyttää toimintakulttuurilta uusia tapoja. Valmennuksessa löydetään uusia näkökulmia, vältytään epävarmuuden tunteelta  ja ymmärretään hyödyllinen muutos. Valmennus voidaan kohdentaa johdon ohella myös koko myyntitiimille.

Tekojen arvo määräytyy seurauksissa

Asiakaskokemuksen parantaminen

Hyvä asiakaskokemus on tunnekokemus

Asiakaskokemuksen kehittämisessä tärkeintä on huomioida asiakas ihmisenä: tuodaan enemmän inhimillisyyttä peliin, puhutaan samaa kieltä ja tehdään ystävällisiä tekoja arjessa. Arvostava vuorovaikutus luo asiakassuhteen, jossa on välittämistä, kuuntelua, rehellisyyttä, luottamusta, palautteen kysymistä, joustamista yhteisissä vastoinkäymisissä,
haastamista, vastuunkantoa ja velvoittamista sekä uskallusta sanoa vaikeitakin asioita.

Valmennuksen tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta arjen kohtaamisten kautta.

Asiakaslähtöisempää ohjelmistokehitystä

Valmennuksen tavoitteena on lisätä ohjelmistokehittäjien ymmärrystä asiakaslähtöisyydestä. Oikeanlainen asiantuntijuus kasvattaa yrityksen liikevaihtoa asiakkaan hyväksi ja luo aidon erottautumiskeinon suhteessa kilpailijoihin.

Valmennuksessa paneudutaan resurssointiin, asiantuntijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä tiimien toimintatapoihin, jotta ne tähtäävät paremman asiakaskokemuksen luomiseen.

Tiimityö saumattoman asiakaskokemuksen mahdollistajana

Tiimien yhteenpelaaminen on edellytys tyytyväisille asiakkaille. Kun vastuualueet ja toimintatavat ovat selvät, ja kaikki työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen, heijastuu tämä positiivisesti myös asiakkaan suuntaan. Valmennuksessa kehitetään yhteistyötä organisaatiossa ratkaisukeskeisesti ja luodaan samalla hyvää yhteishenkeä. Työyhteisö saa uusia näkökulmia ja motivaatiota työnsä tekemiseen sekä oppii ymmärtämään muiden osastojen / tiimien työskentelyä.

Valmennus on suunnattu koko työyhteisölle, mutta sitä voidaan käyttää myös yksittäisissä tiimeissä tai johdon sparraukseen, kun pyritään kehittämään osastojen välistä yhteistyötä.

Tiimit ja työyhteisöt

Työidentiteetti osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen on entistä vaikeampaa, sillä työnkuvat kehittyvät ja työnteolle asetetaan uusia vaatimuksia jatkuvasti. Miten hallita stressiä ja omaa hyvinvointia? Miten jaksaa paremmin arjessa? Miten löytää työn merkityksellisyys jatkuvassa muutoksessa?

Valmennus sopii koko työyhteisölle tai se voidaan räätälöidä tietyn tiimin/osaston tarpeisiin.

Työhyvinvointipäivät

Kaipaatko kokenutta ja innostunutta vetäjää yrityksesi työhyvinvointipäivään? Paketit räätälöidään yrityksenne toiveiden mukaan.

Esimerkkiteema 1: “Rentoutuminen ja stressinhallinta eväinä työssä menestymiselle.” TYHY-päivä keskittyy antamaan konkreettisia vinkkejä stressinhallintaan ja rentoutumiseen. Henkinen hyvinvointi on avain työssä jaksamiselle ja menestymiselle. TYHY-päivään kuuluu luennon lisäksi pienryhmäharjoitteita ja haluttaessa voidaan myös sisällyttää  hypnologin teettämä yleisrentoutus.

Esimerkkiteema 2: “Inhimillisyys ja empatia osaksi työyhteisöä”. Päivän sisältö auttaa edistämään työkykyä, työssä jaksamista ja parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja kehittää yleisesti vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Potentiaalin tunnistaminen tiimissä

Valmennus auttaa työntekijöitä tunnistamaan minkälaista osaamista, voimavaroja ja vahvuuksia tiimistä löytyy. Käytössä on EASI käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus, joka auttaa itsetuntemuksen lisäämisessä, erilaisen käyttäytymisen havainnollistamisessa ymmärrettävällä tavalla ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.  Nämä ovat tärkeitä metataitoja, joiden merkitys nousee koko ajan tärkeämmäksi eri tehtävätasoilla. Ne tiimit, jotka pitävät voimavaroistaan huolta selviävät haastavistakin tilanteista.

Suunnitellaan yhdessä

Millaisia tavoitteita yritykselläsi on? Rakennetaan niiden pohjalta juuri teille sopivin valmennuskokonaisuus.